Văn bản công bố

02/03/2022

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2021

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2021

BVXD-P.TCKT