Văn bản công bố

17/02/2022

Quyết định v/v công khai quyết toán Ngán sách nhà nước năm 2020

Quyết định v/v công khai quyết toán Ngán sách nhà nước năm 2020 của Bệnh viện Xây dựng

BVXD