Văn bản công bố

17/01/2022

Quyết định v/v công khai dự toán thu, chi Ngân sách năm 2022

Quyết định v/v công khai dự toán thu, chi Ngân sách năm 2022 của Bệnh viện Xây dựng.