Giới thiệu

09/01/2022

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - BỆNH VIỆN XÂY DỰNG

Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước.

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

1.Tên phòng : Phòng Tài chính kế toán

                Địa chỉ: Tầng 2Toà nhà A - Bệnh viện Xây dựng

                Điện thoại: (024)3.854.1012 (số máy lẻ 100)


 

 

2.  Chức năng, nhiệm vụ:

    Phòng Tài chính kế toán là bộ phận tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện trong lĩnh vực tài chính. Quản lý thu, chi của Bệnh viện, thực hiện đúng chính sách tài chính, chế độ kế toán. Thu thập, xử lý và tổng hợp thông tin về nguồn kinh phí được cấp, tài trợ và tình hình sử dụng các khoản kinh phí. Sử dụng các khoản thu phát sinh ở đơn vị. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính trên cơ sở các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công ở đơn vị. Kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và các chế độ, chính sách tài chính cho Nhà nước. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính. Cung cấp thông tin và tài liệu cần thiết phục vụ cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí vốn, quỹ ở đơn vị. Tổ chức thu viện phí với phương châm bảo đảm thu đúng, thu đủ, và kiểm soát sử dụng nguồn thu theo đúng chế độ chính sách hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn và đạt hiệu quả cao.

3. Tổ chức nhân sự phòng

          - Phụ trách phòng: CN. Thu Hà

          - Kế toán trưởng: Thạc sỹ Nguyễn Thị Trung

          - Phó Trưởng phòng: KS. Hà Trung Nam

          - Nhân viên: 09 nhân viên

4.Thành tựu đạt được:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành Quyết định

2015

Bằng khen Bộ Y tế

QĐ 535/QĐ-BYT ngày 22/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2016

Bằng khen Bộ Xây dựng

QĐ số 82/QĐ-BXD ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2016

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 81/QĐ-BXD ngày 20/2/2017

Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2017

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 198/QĐ-BXD ngày 12/2/2018

Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2018

Tập thể lao động xuất sắc

Quyết định số 105/QĐ-BXD ngày 20/2/2019

Của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

2018

Bằng khen Bộ Xây dựng

QĐ số 106/QĐ-BXD ngày 20/2/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

5. Công tác đào tạo:

          Hàng năm các cán bộ chủ chốt của phòng tổ chức tập huấn cho CBCNV trong phòng, trong bệnh viện  về kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phục vụ cho công tác thanh quyết toán kinh phí BHYT, Viện phí, Dịch vụ.

          Tăng cường nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

          Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

8. Định hướng phát triển

          Luôn phấn đấu học tập rèn luyện hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công

          Thực hiện tốt công tác tham mưu, đảm bảo cân đối thu chi bệnh viện, nâng cao đời sống của cán bộ viên chức, người lao động.

          Tiếp tục phát triển và áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý tài chính, thanh toán viện phí và dịch vụ y tế, lập báo cáo tài chính.

          Đảm bảo công tác chuyên môn, chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

          Đoàn kết chia sẻ giúp đỡ  nhau phấn đấu trở thành một tập thể xuất sắc toàn diện.

                Tham mưu cho Ban giám đốc về định hướng phát triển kinh tế tại bệnh viện.

BVXD