Chuyên khoa

04/01/2022

PHÒNG VẬT TƯ – THIẾT BỊ Y TẾ – BỆNH VIỆN XÂY DỰNG

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế của bệnh viện Xây dựng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện

1.   Thông tin liên hệ: 

-  Địa chỉ:  Bệnh viện Xây dựng, Phố Nguyễn Quý Đức - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội

- Điện thoại: 024.6675.0998

2. Cơ cấu tổ chức: 

- Phòng Vật tư thiết bị y tế được thành lập vào 09/12/2019.

- Trưởng phòng: Cử nhân Quách Thị Tố Nga - ĐT: 0932.336.337

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng:

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế của bệnh viện Xây dựng là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

Nhiệm vụ:

Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định.

-  Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời.

-  Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị và kiểm xạ phòng đặt thiết bị theo quy định.

- Xây dựng phương án lắp đặt cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản và sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kỳ đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện trình giám đốc.

-  Tổ chức học tập cho các thành viên trong bệnh viện hoặc các bệnh viện tuyến dưới học tập về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế nhằm nâng cao tay nghề và sử dụng thiết bị y tế có hiệu quả.

4. Những thành tích đạt được:

Phòng Vật tư – Thiết bị đã thực hiện tốt công tác quản lý, lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế theo quy định. Đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ cho hoạt động chuyên môn của Bệnh viện.

Năm 2019 và 2020 đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.

5. Định hướng phát triển

Với vai trò là phòng chuyên trách trong việc cung ứng vật tư, trang thiết bị y tế, đảm bảo công tác quản lý, sửa chữa và duy trì hoạt động của toàn bộ trang thiết bị y tế của Bệnh viện Xây dựng.

- Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên của phòng về công tác quản lý nhà nước, nâng cao tay nghề. Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện tổ chức, bộ máy của phòng.

 - Đẩy mạnh việc đưa ứng dụng Công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý vật tư, trang thiết bị y tế, trong công tác tham mưu, đề xuất, lập kế hoạch và mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế.

 - Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, không ngừng cải tiến, sáng tạo trong chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo hiệu quả kinh tế.

 - Xây dựng, hoàn thiện các bộ tiêu chuẩn ISO đối với các quy trình quản lý hành chính trong chuyên môn, nghiệp vụ.


Ảnh cán bộ phòng


BVXD