Văn bản công bố

20/07/2021

3518/QĐ-BYT: TIÊU CHÍ CƠ SỞ AN TOÀN TIÊM CHỦNG VẮC-XIN PHÒNG COVID-19

Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng gồm 3 phần. Phần A thông tin hành chính, phần B kết quả thực hiện tiêm chủng và phần C các tiêu chí đánh giá, bao gồm 9 tiêu chí. Các tiêu chí này đưa ra các yêu cầu cần chuẩn bị trước khi tiêm chủng, trong khi thực hiện tiêm chủng và theo dõi sau khi tiêm chủng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng

vắc-xin phòng COVID-19”.

Điều 2. “Tiêu chí cơ sở an toàn tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19” áp dụng

cho toàn bộ các cơ sở thực hiện tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19; góp phần

bảo đảm công tác an toàn tiêm chủng tại các cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động.

Điều 3. Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối, phối hợp với Cục Y

tế Dự phòng chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, giám sát việc

triển khai và đánh giá Tiêu chí; tổng hợp kết quả đánh giá của các cơ sở tiêm chủng

vắc-xin COVID-19, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Điều 5. Các Ông, Bà: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Cục trưởng

Cục Y tế Dự phòng, Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng, Cục

trưởng các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh

trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Thủ trưởng Y tế các Bộ, ngành chịu trách

nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ Y Tế