Tin tức

13/05/2021

THÔNG BÁO Về việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xét chuyển ngạch cho viên chức

Bệnh viện Xây dựng thông báo kế hoạch triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xét chuyển ngạch cho viên chức năm 2021

Căn cứ Kế hoạch xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xét chuyển ngạch cho viên chức năm 2021

Được sự đồng ý của Bộ Xây dựng tại công văn số 1616/BXD-TCCB ngày 12/5/2021 về việc cho phép Bệnh viện Xây dựng triển khai việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xét chuyển ngạch cho viên chức năm 2021
Bệnh viện Xây dựng thông báo kế hoạch triển khai xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, xét chuyển ngạch cho viên chức năm 2021 như sau: