Tổng quan

Loại hình cơ quan: Y tế dự phòng và điều trị

Cơ quan chủ quản: Bộ Xây dựng

Đầu mối trao đổi thông tin: Ths. Lê Thị Hằng, Giám đốc

Chức năng nhiệm vụ về an toàn vệ sinh lao động của cơ quan: Y học lao động; tổ chức khám chữa bệnh, khám phát hiện, giám định bệnh nghề nghiệp, điều dưỡng phục hồi chức năng, phòng chống bệnh nghề nghiệp; khảo sát, đo đạc, đánh giá môi trường lao động; nghiên cứu các yếu tố môi trường, các bệnh nghề nghiệp trong ngành xây dựng và đề xuất biện pháp phòng chống.